Het Zorgprestatiemodel is een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ dat is ingegaan op 1 januari 2022. Voor de meeste recente informatie verwijs ik u naar de website www.zorgprestatiemodel.nl.  In het Zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Behandeling binnen de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het Zorgprestatiemodel heten deze onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert met het Zorgprestatiemodel niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening maandelijks.

In het Zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of u eigen risico moet betalen. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De zorgprestaties die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Het eigen risico brengt de zorgverzekeraar bij u in rekening.

In het Zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast met behulp van de vragenlijst de HONOS+. Het Zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Goed om te weten:

  • Bent u al in zorg en loopt uw behandeling door in 2023? Dan heeft u geen nieuwe verwijzing nodig.
  • Let op: als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check jaarlijks of uw zorgverzekeraar uw behandeling/zorgverlener (volledig) vergoedt.
  • De duur van een consult bepaalt het tarief.
  • Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat zoals bijvoorbeeld bij EHealth. Dan kan dit als 1 consult op uw rekening staan.

Een behandelsessie bij Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken duurt 45, 60, 75 of 90 minuten directe tijd. De intakegesprekken en testonderzoek afspraken vallen onder het tarief diagnostiek duurt 60, 90 en 120 minuten directe tijd. Tijdens het intakegesprek en de testafspraken wordt een inschatting gemaakt welke Zorgvraagtypering bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, de complexiteit en het risico van de problematiek.

Als u elders al in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op het Zorgprestatiemodel, dan vergoedt de verzekeraar geen aanvullende behandeling en diagnostiek voor dezelfde problematiek.

Met enkele zorgverzekeraars heb ik geen contract afgesloten. Als u deze zorgverzekeraar heeft, kunt u daar contact mee opnemen om te vragen met wie zij contracten hebben afgesloten. Mocht u toch bij mij in behandeling willen, kunt u informatie over de vergoedingen krijgen op de website van de contractvrije psycholoog.

De factuur krijgt u opgestuurd en dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.


Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100% van het bijgevoegde door de NZA vastgestelde maximumtarief.


Afspraak afmelden

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd per telefoon of mail (ook in het weekend) anders wordt er een no show tarief van €50,- gehanteerd.

Vergoeding van psychologische therapie voor zorg die niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Denk aan relatie gesprekken, de behandeling van specifieke fobieën en aanpassingsstoornissen.

Het uurtarief per consult van 45 minuten face to face en 15 minuten administratie tijd voor niet vergoedde zorg is € 150,-

Sommige mensen kiezen ervoor om de rekening voor therapie zelf te betalen omdat er dan geen enkele informatie over klachten en problemen bij de zorgverzekeraar terecht komt.

De indeling en bijbehorende tarieven voor 2023, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), voor ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II Klinisch psycholoog (Wet Big artikel 14) zijn als volgt:

  Diagnostiek Tarief 2023 Tarief 2024
CO0018 Diagnostiek 5 minuten €50,13 €52,82
CO0148 Diagnostiek 15 minuten €86,28 €90,98
CO0278 Diagnostiek 30 minuten €143,84 €151,77
CO0408 Diagnostiek 45 minuten €201,28 €212,44
CO0538 Diagnostiek 60 minuten €229,67 €242,66
CO0668 Diagnostiek 75 minuten €279,57 €295,29
CO0798 Diagnostiek 90 minuten €342,79 €362,23
CO0928 Diagnostiek 120 minuten €492,09 €500,28
OV0018 Schriftelijke informatieverstrekking aan derden €36,29 €104,69
     
  Behandeling Tarief
CO0083 Behandeling 5 minuten €39,06 €41,40
CO0213 Behandeling 15 minuten €69,69 €73,82
CO0343 Behandeling 30 minuten €119,30 €126,17
CO0473 Behandeling 45 minuten €169,56 €179,24
CO0603 Behandeling 60 minuten €200,40 €212,00
CO0733 Behandeling 75 minuten €246,48 €260,66
CO0863 Behandeling 90 minuten €301,13 €318,56
CO0993 Behandeling 120 minuten €416,39 €453,00
OV0007 Intercollegiaal overleg kort €23,58 €25,05
OV0008 Intercollegiaal overleg lang €71,88 €76,35

Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brngen.

Er zal dan 50 euro in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren.

Artikel 3
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de patiënt hanteert, ligt geheel bij de patiënt zelf.

Artikel 4
De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 6
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.