De behandeling richt zicht op volwassenen vanaf 18 jaar. De eerste drie gesprekken zijn een intake in het kader van de indicatiestelling. Deze gesprekken hebben tot doel helderheid te verschaffen in de klachten en problematiek, in de persoon en de samenhang tussen al deze zaken alsook de hulpvraag, om te komen tot een passende indicatiestelling. Chris van der Spek zal ook een gesprek voeren in de intakefase, om de problematiek helder in kaart te brengen.

Vervolgens wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld, zodat er afstemming is over wat er van elkaar verwacht wordt en kan gaan worden, de behandelafspraken, hoe de behandeling er verder uit gaat zien en wat er door de behandeling behaald kan gaan worden.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethodiek die zich richt op het functioneren van de cliënt en de vragen die de cliënt heeft over zijn of haar disfunctioneren en de ervaren klachten. De behandeling leent zich voor problematiek van terugkerende aard, die invloed heeft op het algehele functioneren. Er is sprake van recidive stemmings- of angstklachten en problemen die zich zowel in relaties als op het werk kunnen voordoen. Soms is er sprake van onverwerkte zaken of zijn er problemen met hoe iemand naar zichzelf kijkt of met verwachtingen die men van anderen heeft. Cliënten lopen vaak al langer vast en hebben veelal het gevoel in een vicieuze te cirkel zitten. Zij herkennen soms zelf een patroon, maar weten niet hoe dit te doorbreken.

De behandeling

Mijn blik als psychotherapeut richt zich op het individuele verhaal, waardoor duidelijk wordt hoe uw persoonlijke ontwikkeling eruitziet en welke functie patronen hebben in uw leven, waardoor u in staat bent deze patronen in de actualiteit te herkennen en te erkennen. Maar ook om ze desgewenst te doorbreken en zo dichterbij uzelf te komen en achter uw eigen keuzes te komen en te kunnen gaan staan. Kortom, klachten worden gezien in het kader van een ontwikkeling die aandacht vergt. Tevens bied ik consultatie aan huisartsen en collegae met betrekking tot het stellen van een indicatie zodat cliënten in de juiste behandelsetting komen. Ik werk kortdurend waar dit kan en langer waar nodig.

Met enige regelmaat wordt samen geëvalueerd en gekeken of de behandeling zoals verwacht verloopt en zo niet om eventuele aanpassingen te doen. Medicamenteuze behandeling kan waar nodig worden overwogen. Hiertoe zal een afspraak bij een psychiater plaatsvinden. Als er geen verbetering plaatsvindt en geen oplossingen binnen deze behandelsetting gevonden worden, zullen we samen te kijken of andere hulp beter geïndiceerd is. In overleg met uw huisarts kunt vervolgens een andere setting zoeken die u de juiste hulp kan bieden. Hiervoor zal uw huisarts een nieuwe verwijzing uitschrijven.

Wanneer u zich aanmeldt bij een klinisch psycholoog/psychotherapeut wordt eerst onderzoek gedaan. Er wordt een diagnose gesteld en de zorgvraag wordt onderzocht waaruit een zorgvraagtypering volgt. Vervolgens wordt in samenspraak een behandelingsvoorstel gedaan. Als u het met de behandelaar over de diagnose en wijze van behandelen eens bent, wordt een behandelplan opgesteld. Als u hiermee akkoord gaat, kan de behandeling gestart worden. De behandeling duurt kort of lang afhankelijk van de ernst van de problematiek, de zorgvraagzwaarte en wat u met de behandeling wilt bereiken. 

De gegevens van de DBC en inmiddels specifiek de Zorgvraagtypering worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de behandelaar een rekening van de verrichtingen. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis o.i.d. en de zorgvraagtypering.

E-health

Een nieuwe ontwikkeling in de zorg is de zogenaamde E-health.

E-health staat voor het gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt om gezondheid en herstel van ziekte te bevorderen.

In de praktijk kunt u, naast het directe gesprekscontact in de spreekkamer, communiceren met de therapeut via internet. Het is zelfs mogelijk om onderdelen van de behandeling thuis achter de pc, laptop of tablet uit te voeren, in combinatie met gesprekken op de praktijk.

Tijdens de intakefase informeer ik u graag over de mogelijkheden in E-health.

ROM*-evaluatie

Met behulp van een of meerdere vragenlijsten wordt op regelmatige tijden het effect van uw behandeling geëvalueerd. Er is een meting bij aanvang van de behandeling, elke 3 maanden een tussenmeting en tenslotte een eindmeting.

Aan het einde van de behandeling vult u een vragenlijst in waarin u uw mate van tevredenheid over uw behandeling kenbaar kunt maken.
Vanzelfsprekend worden die vragenlijsten aangevuld met persoonlijke evaluatie-gesprekken. Op die wijze kunnen wij samen de voortgang in het behandelproces en het eindresultaat zo nauwkeurig mogelijk vaststellen.

*ROM = Routine Outcome Management
Dit is een Engelse term voor het regelmatig meten van uitkomsten.