Aanmelding gebeurt in overleg met uw huisarts, die voor u een verwijsbrief schrijft voor specialistische zorg, waarbij hij de zorgzwaarte benoemt. Vervolgens kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen of u kunt een mailbericht sturen, hierin hoeft u niet de reden te noemen van de aanmelding. 

Samen plannen wij een korte telefonische screening, waarin u de aanmeldreden benoemt en we bekijken of u bij mij aan het juiste adres bent dan wel dat een andere vorm van hulp meer geïndiceerd is. Naar aanleiding daarvan maken wij een eerste afspraak.

In het eerste gesprek neemt u mee:

  1. de verwijzing van uw huisarts voor SGGZ (specialistische GGZ)*,
  2. een geldig identiteitsdocument (met BSN-nummer)
  3. ew zorgpas

* Voor de verwijzing voor SGGZ van uw huisarts, kan ik u ook een formulier meegeven die de huisarts vervolgens invult en u weer mee terug geeft. 

Tevens krijgt u na de telefonische aanmelding/screening een formulier toegestuurd dat u bij het eerste gesprek ingevuld meeneemt. Na telefonische aanmelding en screening zal ik u toestemming vragen een aantal vragenlijsten in te vullen. Als u daarin toestemt zullen er in de loop van de behandeling een aantal (ROM) metingen plaats vinden. Langs deze weg kunnen wij zien of u baat heeft bij de behandeling en of dat correspondeert met hoe u zich voelt. De uitslagen bespreken wij samen om eventueel aanpassingen te doen of doelen bij te stellen en daarmee te kunnen bijsturen. De laatste ROM-meting vindt bij afsluiting plaats. 

Psychotherapie is een tweedelijnsverstrekking die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Er geldt een minimaal verplicht eigen risico van €385 per jaar. Mocht u uw eigen risico verhoogd hebben, dan zal uiteraard het afgesproken bedrag door uw zorgverzekeraar bij u in rekening worden gebracht.

De wachttijden staan op de website vermeldt. U kunt contact opnemen met uw verwijzer en/of zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake met de behandeling wordt gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De huisarts kan u doorverwijzen naar basis GGZ (lichte tot matige GGZ problematiek) en gespecialiseerde GGZ (complexe tweedelijnszorg). Hierover kunt u meer informatie bij de aanmelding krijgen. Inmiddels is het Zorgvraagmodel van start gegaan binnen de GGZ, wat betekent dat er met u gekeken wordt naar de Zorgvraagtypering en zwaarte.

Aanmeldingen en consultaties vinden telefonisch dan wel via mailcontact plaats. Als u uw gegevens (naam en telefoonnummer) achterlaat dan zal ik contact met u opnemen.

Na uw aanmelding volgt er een telefonisch oriëntatiegesprek waarin gezamenlijk gekeken wordt of u op de juiste plek bent bij mij. Desgewenst worden er één of meerdere afspraken gemaakt voor een intakegesprek en aanvullend psychodiagnostisch onderzoek bij mijn collega Mevrouw E. Tappel (psycholoog), waarin uw klachten, hulpvraag en de zorgvraagzwaarte geïnventariseerd worden. Hierop volgt een adviesgesprek, waarna in overleg met u een behandelplan kan worden op gesteld.