Privacy Statement
Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71369101 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) en informatiebeveiliging in de zorg NEN 7510 en NEN 7512 en 7513.  

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken in Enschede is een zelfstandige vrijgevestigde psychotherapie praktijk waarvoor ik als praktijkhouder, klinisch psycholoog/psychotherapeut werk. 

Praktijkgegevens

M.H. Tromplaan 9
7511 JJ Enschede
e-mail: info@psychotherapiepraktijkvtvs.nl,
website: www.psychotherapiepraktijkvtvs.nl

Toepassing

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën 

 • personen: (potentiële) cliënten;
 • bezoekers van de website www.psychotherapiepraktijkvtvs.nl
 • deelnemers aan bijeenkomsten van de praktijk
 • alle overige personen die met de praktijk contact opnemen of van wie de praktijk persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerken van persoonsgegevens

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken verwerkt persoonsgegevens die: 

 1. Een betrokkene zelf persoonlijk (in een face-to-face gesprek), telefonisch, of digitaal (zorgmessenger, e-mail, of webformulier) heeft verstrekt, zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens.
 2. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken opgeslagen.

Als praktijkhouder en therapeut verzamel ik diverse persoonsgegevens en medische gegevens van u. Dit is nodig om u goed te kunnen behandelen. U verstrekt zelf gegevens aan ons en uw doorverwijzer verstrekt gegevens aan ons. Uw gegevens worden verzameld voor zorgverlening en niet voor andere doeleinden.

 

Wij verzamelen naam-, adres- en woonplaatsgegevens, geboortedatum, BSN- nummer. Wij verwerken uw diagnose- en behandelgegevens. Het opgeven van deze persoonsgegevens is verplicht als u zich aanmeldt.

 

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Deze persoonsgegevens worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar.

Doeleinden verwerking

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.
 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd. 

Inzage in uw gegevens

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens van u worden verzameld en verwerkt.
 • U heeft het recht op inzage in uw dossier. Inzage in het dossier zal altijd plaatsvinden op het adres van de praktijk.
 • U heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 15 jaar na de laatste behandeling.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.
 • Uw gegevens zullen alleen met andere personen worden uitgewisseld als u daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Alle therapeuten en medewerkers hebben zwijgplicht.

Rechtsgrond

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden: 

 • toestemming van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van
 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken persoonsgegevens verwerken.
 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden

 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens

 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en ook niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd.
 • Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  • Medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; 

Wijzigingen privacy statement

Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychotherapiepraktijk Van Tuyll van Serooskerken gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

Klachten

Heeft u een klacht? Dan verwijzen wij u naar ons klachtenreglement zoals gespecificeerd in de behandelovereenkomst die u bij aanvang van de behandeling hebt getekend.

De overige mogelijkheden om een klacht in te dienen:

 1. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 2. Benader een klachtenfunctionaris via de beroepsvereniging LVVP. Mail naar: LVVP@klachtencompany.nl of bel naar 088-2341606;
 3. Het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Info: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klach

We proberen er samen uit te komen.


Het Privacy statement ligt ter inzage in de wachtkamer.